Zoek

De Vereniging

De vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk werd in 1983 opgericht met het doel te streven naar behoud en herstel van de natuurlijke omgeving van Maarn en Maarsbergen en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van het milieu.

Aanleiding

De directe aanleiding tot oprichting van de vereniging was de Kolk in Maarsbergen die, hoewel sterk vervuild, de zeldzame kamsalamander bleek te herbergen. De kamsalamander die in onze streken 'modderkoning' wordt genoemd! De kolken werden schoongemaakt en weldra waren ze een van de favoriete locaties van deze salamander in de provincie Utrecht.

Werkgroepen en Commissies

Er zijn binnen de vereniging diverse werkgroepen en commissies actief die de vele diverse activiteiten van MMN plannen, begeleiden en uitvoeren. In 1997 werden de activiteiten van de vereniging uitgebreid met een Cultuurhistorische Commissie (CHC).
Verder werkt nog een flink aantal mensen achter de schermen: de vaste medewerkers van 'Natuur in eigen dorp', de redactie en de mensen die zorgen voor de distributie van De Modderkoning, de juridisch adviseur en natuurlijk de bestuursleden. Er blijft altijd veel werk te doen, met hoofd en hand. Misschien ook iets voor u?

Ruimtelijke Ordening

MMN volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de ruimtelijke ordening kritisch en reageert waar nodig. Verder houdt MMN zich bezig met de initialisatie van beheerplannen, zoals destijds de plannen voor de Kolk en de Koeheuvels, en was MMN nauw betrokken bij het natuurinrichtingsplan voor de Zanderij en bij de uitbreiding van wandel- en fietspaden. In de jaren tachtig heeft MMN zich tot het uiterste verzet tegen het heropenen van de 'vuilstort' aan de Sandenburgerlaan, tot en met een beroepsprocedure bij de Raad van State. MMN is nauw betrokken geweest bij en is nog steeds alert ten aanzien van de verbreding van de A12 en de ongelijkvloerse kruising van de provinciale weg met de spoorlijn in Maarsbergen.

Federatie Groene Heuvelrug

MMN is lid van de van de 'Federatie Groene Heuvelrug', de federatie van natuurverenigingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die bij de gemeentelijke herindeling is opgericht om, met behoud van ieders identiteit, de gezamenlijke belangen bij de nieuwe gemeente zo sterk mogelijk te kunnen behartigen. Als voorzitter van de FGH is fungeert thans Age van der Werf uit Doorn.

Doelstelling

De vereniging 'Maarn-Maarsbergen Natuurlijk' stelt zich ten doel te streven naar behoud dan wel herstel van de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving van Maarn en Maarsbergen en het scheppen van voorwaarden voor een zo natuurlijk mogelijke samenhang van/tussen de bebouwde kommen van Maarn en Maarsbergen en met het omliggende landelijke gebied.
Daarnaast stelt zij zich zowel ten doel het propageren en bevorderen van een zuinig gebruik van grondstoffen als het hergebruik ervan, alsook van besparing op het energieverbruik en de ontwikkeling van energiebronnen die duurzaam zijn en daarbij het leefmilieu zo min mogelijk belasten.

Werkwijze

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van lezingen, natuurwandelingen en andere activiteiten van educatieve en voorlichtende aard;
  • het oprichten van werkgroepen en commissies ten behoeve van activiteten op deelgebieden en het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van de betrokken deelproblematiek;
  • het leggen van contacten met overheids- en private instanties en personen teneinde onder meer adviezen te verstrekken of in te winnen en steun te verlenen dan wel te verkrijgen terzake van voorgenomen activiteiten;
  • het waken tegen verontreiniging van bodem lucht en water;
  • het kritisch volgen van ontwikkelingen op het gebied van planologisch beleid en de ruimtelijke ordening;
  • het ter kennis brengen van haar standpunten aan bestuurlijke instanties zonder daarbij overigens partijpolitiek stelling te nemen;
  • het ontplooien van andere wettige activiteiten die zij geboden dan wel wenselijk acht ter bereiking van het verenigingsbelang;
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »