Zoek

Woningbouw buiten de rode contour?

Bij de vorming van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in 2018 is het ‘Raadsprogramma 2018-2022’ opgesteld dat dient als gids voor B&W in deze raadsperiode. In dit raadsprogramma is opgenomen dat de gemeente in deze raadsperiode geen plannen start voor woningbouw buiten de rode contour, maar dat zal worden ingezet op maximale benutting van de plancapaciteit binnen de rode contour (inbreiding) zodat natuur en landschap in onze gemeente zoveel mogelijk gespaard blijven. Dit is ook conform het beleid van de Provincie.

Op basis van een inventarisatie (waarbij ook inwoners hun ideeën konden geven) is er in september en oktober door de gemeenteraad besproken welke locaties binnen de rode contour (inbreidingslocaties) geschikt zouden zijn voor het realiseren van woningbouw. Tijdens deze besprekingen zijn er echter stemmen opgegaan, ook in de gemeenteraad, om de discussie uit te breiden naar locaties buiten de rode contour. Er is hierbij een locatie ten oosten van Maarsbergen als concreet voorstel naar voren gekomen, waarover ook een motie is ingediend.
Het bestuur van MMN heeft in twee brieven (7 oktober en 11 oktober) aan de gemeenteraad laten weten dat het, mede gezien het uitgezette beleid, voorbarig en ongewenst is om in dit stadium de mogelijkheden voor woningbouw buiten de rode contour te verkennen zoals op de genoemde locatie ten oosten van Maarsbergen. In de raadsvergadering van 12 oktober is de motie die opriep om dit wel te verkennen, verworpen.
Link: Brieven MMN aan gemeenteraad over bouwen buiten de rode contour

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »