Zoek

Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Het zijn spannende tijden ! Het gevecht om de ruimte wordt harder! We krijgen te maken met woningbouw; woningtekorten in Nederland. Moeten we verdichten – meer woningen op kleinere plekken – of gaan we ook de hoogte in? Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot woningen? Uitbreiden, en het platte land in? Wat te doen met de Energietransitie: de windmolens, zonnevelden ; energieneutraal wonen, windmolens en zonneweides?

MMN wil deze verschillende  zaken bundelen en stroomlijnen in een werkgroep om beter vat te krijgen op de kwaliteit en de  voortgang van de verschillende onderwerpen. 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu is inmiddels van start gegaan. Een vijftal bestuursleden en betrokken leden buigen zich inmiddels over de verschillende ruimtelijke plannen voor landschap, natuur en milieu en het cultuurhistorisch erfgoed in de regio Maarn/Maarsbergen.

De Actualiteit; Watskeburt?!

In de afgelopen maand zijn de discussies gevoerd over de meest actuele problemen:

 • De lelijkste plek van Nederland: de Grote Bloemheuvel in Maarsbergen. Na lang getouwtrek over de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen ligt er weer een voorstel voor het braakliggend terrein. Het huidige Bestemmingsplan is in 2015 gecreëerd en voorziet in de ontwikkeling van een hotel met restaurant, congres- en vergaderfaciliteiten en de restauratie van het stationskoffiehuis (het Rijksmonument) met daarin conferentieruimten en een horecavoorziening. Inmiddels heeft het college van B&W een positief principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan functiewijzigingen van horeca/hotel naar woon-zorg instelling. Een aantal heikele punten speelt een rol. De omvang van de beoogde bebouwing past nauwelijks bij het dorpskarakter. De verharding van het gebied is onontkoombaar, parkeeraccommodatie moet worden gerealiseerd.

Voor MMN is met name het Rijksmonument ‘de Grote Bloemheuvel’ van grote sociale en cultuurhistorische waarde. Het koffiehuis heeft een cultuurhistorische waarde vanwege de aan het gebouw afleesbare ontwikkeling van het ontstaan van een nevenfunctie. Deze nevenfunctie in de vorm van een horecagelegenheid komt voort uit de ligging ten opzichte van landwegen en het voorheen nabij gelegen station.

De Cultuurhistorische Commissie (CHC) heeft een advies uitgebracht aan de Gemeente. De CHC hecht veel waarde aan herstel van de Grote Bloemheuvel in oude glorie. Ook wordt gewezen wordt op de integrale relatie met andere elementen zoals de kerk, het oude schoolgebouw en de groenomlijsting van de tuin van kasteel Maarsbergen die destijds tot de kern van Maarsbergen kwam. Integratie daarvan kan leiden tot een kloppend dorpshart van Maarsbergen Men benadrukt de waarde van het Rijksmonument als dorpsvoorziening waar sociale ontmoeting een plaats kan krijgen.

De Gemeente heeft inmiddels op het CHC Advies gereageerd. De gemeente stelt momenteel na te denken over de verdere uitwerking en invulling van het nieuwe (openbaar)gebied dat ontstaat door de voorgenomen ondertunneling. Hierbij betrekt de Gemeente ook de locatie van de Grote Bloemheuvel over de invulling en aansluiting met het openbare gebied. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel door hen onderzocht om de aansluiting met het openbaar gebied (het plein voor de kerk) en de nieuwe functies met elkaar te versterken.

De Werkgroep ROM MMN zal de natuurlijke en ecologische samenhang nauwlettend volgen. Er is een gesprek aangevraagd met de eigenaar, de projectontwikkelaar en de architect.

 • Het Recreatieterrein Laag Kanje (nu Europarcs) in Maarn. Dit gebied staat officieel gedefinieerd als Recreatieterrein. Op dit moment worden (en zijn al) een heleboel nieuwe chalets geplaatst op plekken waar ofwel stacaravans stonden ofwel waar tot voor kort tenten of toercaravans konden staan. Het College van B&W is doende een nieuwe bestemmingsplan te formaliseren. Daarin wordt het mogelijk om alle plekken voor stacaravans, tenten en toercaravans te benutten voor ‘een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf’ (zoals een chalet).

De consequenties zijn niet gering. Een forse toename van de ‘versteende’ oppervlakte ten opzichte van de huidige situatie in Laag Kanje. Wijziging van het gebruik van de ruimte voor mobiele kampeermiddelen of stacaravans in permanente bebouwing (Chalets). En per Chalet een grondbeslag ruim boven het nu geldende maximum oppervlak van 40 m2 per stuk.

De Federatie Groene Heuvelrug heeft in overleg met MMN een formeel Handhavingsverzoek ingediend bij het College van B&W. De huidige bouwactiviteiten zijn onwettig – in strijd met het huidige bestemmingsplan. Men anticipeert op een nog niet aangenomen wijziging. De bestuurlijke kwaliteit staat ter discussie, natuurwaarden kunnen in gevaar komen.

De Werkgroep zoekt doelbewust samenwerking met soortgelijke organisaties (VBMM, FGH, gelijkgestemde verenigingen in de andere dorpen van de GUH, enz) om de strategieën af te stemmen en de impact te vergroten. Mocht je geïnteresseerd zijn en mee willen denken, meld je aan!

Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu

 • Dick Schumer
 • Douwe Slot
 • Bertjan Sneller
 • Berend Musegaas
 • Rene Kooyman (contactpersoon)
  06 51968339
  ruimte@mmnatuurlijk.nl
Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »