Zoeken

Wat is MMN voor vereniging?

MMN werd in 1983 opgericht met het doel te streven naar behoud en herstel van de natuurlijke omgeving van Maarn en Maarsbergen en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van het milieu. De directe aanleiding tot oprichting van de vereniging was de Kolk in Maarsbergen die, hoewel sterk vervuild, de zeldzame kamsalamander bleek te herbergen.

De kamsalamander, die in onze streken 'modderkoning' wordt genoemd! De kolken werden schoongemaakt en weldra waren ze één van de favoriete locaties van deze salamander in de provincie Utrecht.

Er zijn binnen de vereniging diverse commissies en werkgroepen actief:

  • de commissie' lezingen & excursies', die elk jaar een programma samenstelt dat past binnen een bepaald thema;
  • de Cultuurhistorische commissie, die binnen de vereniging aandacht besteedt aan ons cultuurhistorisch erfgoed;
  • de werkgroep 'paddentrek', die dit jaar voor het eerst met succes ruim vijfduizend padden veilig over de Bergweg heeft gezet;
  • de werkgroep 'zwerfafval', die tweemaal per jaar met een groeiend aantal vrijwilligers het zwerfafval in onze omgeving te lijf gaat;
  • de werkgroep 'werken in het landschap', de knotgroep, leden en steeds meer vrijwilligers die ervan genieten op drie zaterdagochtenden in het winterseizoen in de natuur gezond bezig te zijn;
  • de werkgroep 'de Kolk', die er periodiek met behulp van vrijwilligers voor zorgt dat de kolken niet opnieuw vervuilen;
  • de werkgroep 'Kinderen in de natuur', die o.a. in samenwerking met de bibliotheek projecten op touw zet waarbij prijzen te verdienen zijn

Verder werkt nog een flink aantal mensen achter de schermen: de vaste medewerkers van 'Natuur in eigen dorp', de redactie en de mensen die zorgen voor de distributie van De Modderkoning, de juridisch adviseur en natuurlijk de bestuursleden. Er blijft altijd veel werk te doen, met hoofd en hand. Misschien ook iets voor u?

MMN volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de ruimtelijke ordening kritisch en reageert waar nodig. Verder houdt ze zich bezig met de initiëring van beheerplannen, zoals destijds de plannen voor de Kolk en de Koeheuvels, en was ze nauw betrokken bij het natuurinrichtingsplan voor de Zanderij en bij de uitbreiding van wandel- en fietspaden. In de jaren tachtig heeft ze zich tot het uiterste verzet tegen het heropenen van de 'vuilstort' aan de Sandenburgerlaan, tot en met een beroepsprocedure bij de Raad van State. MMN is nauw betrokken geweest bij en is nog steeds alert ten aanzien van de verbreding van de A12 en de ongelijkvloerse kruising van de provinciale weg met de spoorlijn in Maarsbergen.

MMN is lid van de Federatie Groene Heuvelrug, de federatie van natuurverenigingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die bij de gemeentelijke herindeling is opgericht om, met behoud van ieders eigen identiteit, de gezamenlijke belangen bij de nieuwe gemeente zo sterk mogelijk te kunnen behartigen.

In 1997 werden de activiteiten van de vereniging uitgebreid met een cultuurhistorische commissie (CHC). De CHC organiseert om de twee jaar met succes de Open Monumentendag, in 2005 voor de vierde keer. Naar aanleiding daarvan werden boekjes uitgegeven waarin buitenplaatsen, kerken, landgoederen, volkscultuur, bosbouw en archeologie in Maam en Maarsbergen werden behandeld. De CHC vervult bovendien een voortrekkersrol bij het streven naar erkenning van diverse objecten als rijks- of gemeentelijk monument en strijdt voor het behoud van de unieke wijk Tuindorp. Recentelijk kwam onder haar verantwoordelijkheid de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Maam tot stand, die nu in de bibliotheek hangt. Voor de komende jaren staan nog diverse interessante onderwerpen over de geschiedenis van onze dorpen op het programma.

Sinds kort is Nicole van der Schaaf lid van de CHC. Nicole is kunstenaar en kunsthistoricus. Zij is ondermeer werkzaam geweest als conservator van het Rijksmuseum in Amsterdam. Sinds 1984 heeft zij een eigen bedrijf: Kunst & Vliegwerk. Zij schrijft regelmatig artikelen over kunst- en cultuurhistorische onderwerpen o.a. in De Kaap.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Thema Ruimtelijke Ordening

Update Henschotermeer

Eind maart 2024 heeft de gemeenteraad van Woudenberg ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan voor het Henschotermeer. Daarmee stemt de gemeenteraad van Woudenberg in met de

Lees verder »
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »