Zoek

Van het bestuur, januari 2011

Op het moment dat u de Modderkoning van januari 2011 ontvangt, zijn wij al weer enige tijd onderweg in 2011. Het bestuur wenst u alle goeds toe in het nieuwe jaar. Gezien de voornemens van de nieuw aangetreden regering is het de vraag hoeveel aandacht natuur, landschap en milieu nog zullen krijgen. 

De voortekens zijn niet gunstig. De aanleg van ecologische verbindingen, zoals die tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, is stilgelegd. Terugblikkend op de afgelopen vier maanden kunnen wij constateren dat het nodige is voorgevallen.

Landgoed 't Stort

Zo hebben de voorgenomen bouwplannen op de buitenplaats c.q. het landgoed 't Stort tot de nodige commotie geleid. Het is de bedoeling dat gescheiden van het hoofdgebouw twee woningen en een koetshuis met kantoren worden gebouwd. De eerste ideeën hiervoor dateren al van 2003, en in 2006 bij de overgang van 't Stort naar de firma Van Beuningen, zijn zij concreter geworden. Het Instituut Cultureel Erfgoed (voorheen de Rijksdienst voor de Monumenten), de Provincie en de Gemeente kunnen hiermee instemmen. Vanaf het begin is er ook veelvuldig overleg met de Cultuurhistorische Commissie van onze vereniging geweest. De Federatie Groene Heuvelrug ( FGH), waarbij onze vereniging is aangesloten, heeft de niet onterechte vrees dat hier een precedent wordt geschapen voor verdere bouw buiten de rode contouren en in de Ecologische Hoofdstruktuur (EHS), omdat dit landgoed in de EHS is gelegen. De FGH verwijst hierbij naar de Struktuurvisie van de gemeente, waarin bouwen in de EHS wordt afgewezen. Door de zorgvuldige inpassing in de omgeving op plaatsen van voormalige bouwsels kan onze vereniging instemmen met de bouwplannen.

Woningbouw in het Haarbosch

In mei én recent zijn wij geconfronteerd met de woningbouw in het Haarbosch (het voormalige terrein van Weijers) in Maarsbergen. De vraag kan gesteld worden of MMN zich wel met dit soort zaken moet gaan bemoeien, immers gaat het hier wel ten koste van natuur? Wij hebben gemeend van wel. In ieder geval vanwege de Heygraeff die onder dit terrein ligt, waarvan wij hopen dat deze weer zijn open, natuurlijke karakter terug zal krijgen. Maar ook vanwege milieuaspecten die bij deze woninglocatie een belangrijke rol spelen. De woningen komen dicht bij spoor en rijksweg te liggen en worden aan weerszijden omringd door lawaaiige bedrijven. Is het niet veel beter het als bedrijfsterrein te handhaven voor kleine duurzame, op groeninnovatie gerichte bedrijven? De Vereniging Bewonersbelangen (VBMM), de FGH en onze vereniging hebben gemeend deze zienswijze naar voren te moeten brengen tijdens de raadsvergadering van 9 december 2010. Wellicht krijgen wij het verwijt dat wij geen oog hebben voor het voortbestaan van de Merseberghschool, die verwacht dat met het realiseren van de woningen meer leerlingen naar de school komen. Maar andere woonlocaties zijn mogelijk op terreinen van sommige bedrijven die gaan verplaatsen. Alles afwegende kwamen wij tot de conclusie dat het realiseren van een woonwijk op deze plek, met zulke ongunstige milieuomstandigheden, niet gewenst is. De Raad heeft inmiddels anders besloten, maar bij de behandeling bleek wel dat er nog het nodige moet worden onderzocht alvorens tot een aanvaardbare woonlocatie te kunnen komen. Dit plan is destijds door de gemeente Maarn in gang gezet, maar er blijven grote twijfels.

Verbreding van de A12 en de ondertunneling

Zoals een ieder heeft kunnen constateren is met de verbreding van de A12 een begin gemaakt. Naast de langdurige hinder in de tunnel van de Raadhuislaan zijn op grote schaal bomen geruimd. De bouwer met de naam 'Poort van Bunnik' heeft het voornemen de verbreding twee jaar eerder te realiseren dan volgens de planning van Rijkswaterstaat. Het is bedoeling dat een omgevingsplatform wordt ingesteld waar eventuele klachten worden behandeld. Wat grote zorgen baart is de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen. Pro-Rail stelt het geven van informatie steeds weer uit. Nu is de informatieavond gepland in maart 2011. Dit heeft tot gevolg dat de tunnel niet tegelijkertijd met de rotondes (de zogenaamde hondenkluif) kan worden aangelegd, waardoor de overlast jaren kan duren. Informatie van een gemeenteambtenaar laat zien dat tijdens de bouw van de tunnel omleidingen ten oosten van de huidige spoorwegovergang worden aangelegd, één voor auto’s en één voor fietsers. Er werd ons verzekerd dat de bomen voor de kerk worden gespaard. Het is afwachten hoe de definitieve plannen eruitzien en welke gevolgen deze zullen hebben voor de omgeving.

Federatie Groene Heuvelrug

Het bestuur van de FGH krijgt zijn definitieve vorm. Voorzitters van de werkgroepen Buitengebied, Bebouwd gebied, Infrastructuur, Economische ordening en Cultuurhistorie gaan er deel van uitmaken. Het is de bedoeling dat de werkgroepen pro-actief in samenwerking met bestuurders en ambtenaren aan de slag gaan. Het is niet de intentie dat de FGH een actiegroep gaat worden, maar dan moet de gemeente de geboden handreiking wel oppakken. In de kennismaking met de raadsfracties wordt van alle zijden de burgerparticipatie beleden, maar de daad wordt nog niet bij het woord gevoegd. Zo verloopt het overleg met het college moeizaam. Het is toch eigenlijk zeer voor de hand liggend dat gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring die overal bij mensen in de gemeente aanwezig is. De FGH en de verenigingen zijn zeer bezorgd over de grote achterstand in het verlenen van vergunningen en in de handhaving van regels. Wanneer niet tijdig op een verzoek wordt gereageerd, wordt de vergunning vaak zonder meer verleend.

Mensen gevraagd

Binnen het bestuur is grote zorg over de bezetting van werkgroepen van MMN. Zo bestaat de kans dat de werkgroep Lezingen en Excursies geheel onbemand wordt. In gesprekken met leden blijkt dat men incidenteel wel iets wil doen, maar niet de kar wil trekken. Na acht jaar stelt de voorzitter zich op de aanstaande ledenvergadering niet herkiesbaar. Gesprekken zijn gaande met een mogelijke kandidaat. In het bestuur is een discussie gevoerd over een eventueel samengaan met VBMM. Dit biedt misschien perspectief voor een totale behartiging van de ontwikkelingen in de dorpen. Reacties op het voorgaande zijn van harte welkom!

door: Geert Kappe

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »