Zoek

Van het Bestuur, januari 2010

Op het moment dat de Modderkoning bij u op de mat valt zijn wij in 2010 al een aantal dagen onderweg. Desondanks wil het bestuur een ieder een voorspoedig, gezond en plezierig jaar toewensen. Een terugblik op 2009 laat zien dat er naast de gebruikelijke activiteiten van knotten, padden overzetten, verzamelen van zwerfvuil, het houden van excursies en lezingen en de Open Monumentendag in Maarsbergen, veel aandacht is besteed aan plannen voor de inrichting van de dorpen en de landelijke omgeving. Zo heeft het Centrumplan voor Maarn heeft min of meer zijn beslag gekregen. Maar het is opvallend stil rond de start van de bouwactiviteiten. Doet de kredietcrisis wellicht ook hier zijn invloed gelden?

Oproep aan de leden

Om over geplande activiteiten beter met onze leden te kunnen communiceren gaan wij twee dingen doen. Zo zal in de Modderkoning makkelijker terug te vinden zijn wát er gaat gebeuren en wanneer. Daarnaast willen wij alle leden per e-mail een dag of tien vóórdat een activiteit plaats vindt een herinnering sturen. Daarom vragen wij u om uw naam en e-mailadres aan ons door te geven via info@mmnatuurlijk.nl In de volgende Modderkoning wordt deze oproep herhaald en nader toegelicht.

Structuurvisie

Het gemeentebestuur heeft met de discussieversie van de Structuurvisie de gemoederen danig in beweging gebracht. Niet zozeer met de ideeën voor Maarn als wel met die voor Maarsbergen. Het doortrekken van de N226 (Woudenbergseweg) naar Wijk bij Duurstede, het bouwen van 3000 woningen, de aanleg van een bedrijventerrein en de bouw van een station leidden tot veel protesten. Samen met de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) is door ons uitvoerig gereageerd op deze plannen. Groen heeft zoveel vitaliteit dat het van het grootste belang is dit te behouden en te versterken in een omgeving waar al zo veel wordt gebouwd. In de concept-versie van de Structuurvisie is het gemeentebestuur al meer in die richting gaan denken. Het is nu afwachten welke versie in januari aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd.

Verbetering van de A12

Een ingreep waar wij de komende jaren intensief mee te maken krijgen is de verbreding van de A12. En hopelijk tegelijkertijd ook de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen. Voor de A12 tussen Utrecht en Maarsbergen hebben de definitieve plannen in november en december ter visie gelegen. Wij hebben geen aanleiding gezien tegen dit tracé bij de Raad van State in beroep te gaan. Tegen de geluidsoverlast worden voldoende maatregelen getroffen en wat de luchtkwaliteit betreft was er geen mogelijkheid om specifiek op de situatie in onze dorpen in te gaan. De verbetering daarvan is in een landelijk programma ondergebracht. De plannen voor de ondertunneling verkeren nog in het beginstadium met nog veel onduidelijkheden over de consequenties voor de omgeving. Het is dringend gewenst dat de tunnel tegelijkertijd met de verbreding wordt gebouwd. In november zijn ook de plannen voor de verbreding van de A12 tussen Maarsbergen en Veenendaal in een ontwerp-tracébesluit (OTB) gepresenteerd, met de bedoeling dat de verbreding van de A12 tussen Utrecht en Veenendaal in één bestek wordt uitgevoerd. In onze zienswijze (zie pagina 3) hebben wij betoogd dat de fauna- en ecopassages die onder de A12 worden aangelegd, ook onder het spoor moeten worden doorgetrokken; een geluidsscherm bij Maarsbergen moet worden opgericht, liefst ten noorden van het spoor; de verlichting niet of zeer matig gebruikt dient te worden en dat de parallelweg ten zuiden van de A12 tegen deze weg moet worden aangelegd. Al met al vragen deze plannen nu en in de komende jaren veel aandacht. Het zou wenselijk zijn dat meerdere leden hierbij betrokken zouden zijn.

Zienswijze van MMN met betrekking tot het Ontwerp Tracébesluit (OTB) A12

(ter informatie van de leden volgt hier de inhoud van de brief waarmee het bestuur van MMN op het OTB heeft gereageerd)

Overlapping

Het doet vreemd aan dat het Wegaanpassingsbesluit A12 Utrecht-Maarsbergen (WAB) en het ontwerp tracébesluit A12 Maarsbergen-Veenendaal (OTB) elkaar bij Maarsbergen overlappen. Daardoor dreigen bepaalde voorzieningen tussen wal en schip te vallen. Het meest veelzeggende voorbeeld is de ecopassage bij het Kombos. Men zou verwachten dat deze voorziening in de maatregelen voor het OTB zou zijn opgenomen, maar zij vormt evenwel een onderdeel van het WAB. Meer duidelijkheid over wat bij het ene en het andere hoort is gewenst.

Geluid

De verbreding van de A12 heeft gevolgen voor het geluid op de woningen en andere bestemmingen. In de bijlagentabel 2-1-1 is voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangegeven voor welke woningen een hogere waarde moet worden vastgesteld. Deze waarden liggen beduidend hoger dan 48 dB. Door het spoor worden de geluidsbelastingen nog verhoogd. Wij zijn van oordeel dat voor de woningen in de kern van Maarsbergen een geluidsscherm ten noorden van A12 op zijn plaats is. Nog beter zou zijn om dit scherm ten noorden van het spoor aan te leggen. Het scherm kan bovendien een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit voor diezelfde woningen.

Eco- en faunapassages

Wij hebben waardering voor de aandacht die wordt besteed aan het realiseren van eco- en faunapassages. Maar het zou jammer zijn wanneer deze passages niet worden doorgetrokken onder het spoor en parallelwegen. Het effect van de voorzieningen is dan minimaal. Naar aanleiding van een vraag daarover aan Pro-Rail op de informatieavond heeft deze inmiddels laten weten dat de passages onder de weg in het verlengde daarvan onder het spoor worden doorgetrokken. Wij zullen de gemeente Utrechtse Heuvelrug aansporen hetzelfde te doen voor de parallelwegen. Zo kan werk met werk worden gemaakt.

Verlichting.

Uit de plannen blijkt dat over de hele lengte van het tracé verlichting wordt aangebracht vanwege de verkeersveiligheid. Maar het is bekend dat een dergelijke verlichting invloed heeft op de fauna. Het is opmerkelijk dat een dergelijke verlichting niet voorkomt bij het passeren van het Veluwemassief. Wij pleiten ervoor deze verlichting niet aan te brengen op het deel tussen Maarsbergen en Veenendaal buiten de bebouwing. Is dit in verband met de verkeersveiligheid ongewenst, dan verzoeken wij om minimaal van de verlichting gebruik te maken. Jarenlang hebben wij aangedrongen op minimaal gebruik van de verlichting, vooral tijdens de nachtelijke uren, op de A12 ter plaatse van de Utrechtse Heuvelrug, maar tot nu toe met weinig resultaat. Naast een gunstig effect voor de fauna leidt het ook tot een besparing op het energiegebruik.

Parallelweg

In de zienswijze van de Landgoederen wordt een indringend pleidooi gehouden voor het verleggen van de parallelweg in Maarsbergen ten zuiden van de A12. Dit tot behoud en uitbreiding van de eendenkooi in het Kombos. Wij ondersteunen dit pleidooi ten volle.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »