Zoek

Van het bestuur 01-09-2008

Wij kunnen terug kijken op een geslaagde viering van het 25-jarig jubileum. Verderop in De Modderkoning treft u verslagen aan van de verschillende activiteiten. Wij willen de lustrum- commissie, Bert Jan Sneller, Gonda Laporte, Gijs van Roekel, Jeltje Bijleveld, nogmaals van harte bedanken voor de wijze waarop zij inhoud hebben gegeven aan het lustrum en de uitvoering daarvan.

Met behulp van vele vrijwilligers, naar wie onze dank ook uitgaat, verliep alles voorspoedig. Niet onvermeld mag blijven het 10-jarig bestaan van de Cultuur Historische Commissie. Zij hebben dat gemarkeerd met een fraai uitgevoerd kwartetspel.

Zoals u weet zijn wij toegetreden tot de Federatie Groene Heuvelrug. De Federatie heeft zich nog eens beraden hoe zij verder wil gaan. Dit met het oog op allerlei plannen van de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een nieuw 'credo, visie en missie'. Elders in De Modderkoning kunt u daar alles over lezen, met de oproep erop te reageren en voorstellen te doen. Tot het begin van dit jaar werd het bestuur gevormd door twee personen, een voorzitter en een secretaris. Maar het is gewenst met het oog op al die plannen van de gemeente het bestuur fors uit te breiden. Het zou goed zijn dat ook een lid van onze vereniging tot dat bestuur toetreedt. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Ineke Breedveld heeft in haar dankwoord aan het bestuur er nog eens op gewezen dat wij attent moeten blijven bij de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Dat is niet teveel gezegd. Binnenkort verschijnt de structuurvisie van de gemeente. Daarin zal worden aangegeven hoe de gemeente er in de toekomst gaat uitzien. Als de voortekenen niet bedriegen dan staat er rond Maarn en Maarsbergen heel wat op stapel. Binnenkort zal informatie worden gegegeven over woningbouw langs de Planetenbaan ter vervanging van gedachte woningbouw in de Buurtsteeg. Wij kunnen nu al stellen dat wij daar grote bezwaren tegen hebben. Naar onze mening zijn er andere locaties voor eventuele woningbouw.

Voor het centrumplan is een bouwvergunning ingediend. Deze beantwoordt niet aan het besluit van de Raad over het beeldkwaliteitplan. De opdrachtgever OVOM is gevraagd de bouwvergunning bij te stellen. In september/oktober zal in een informatieavond het bijgestelde bouwplan worden toegelicht. De ontwikkelingen rond De Zanderij zijn in duister gehuld. De provincie schijnt nu aan zet te zijn. Elders in De Modderkoning kunt u lezen op welke manier De Zanderij nu wordt gebruikt.

De plannen voor spoor en A12 zijn weer een nieuwe fase ingegaan. Minister Eurlings is van plan om het spoor tussen Utrecht en Arnhem toch te verdubbelen. Rond Maarn en Maarsbergen wellicht met passeerplaatsen. Over de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen zijn wij nog steeds niet geïnformeerd. Het is blijkbaar toch ingewikkelder dan men aanvankelijk dacht. In samenwerking met de Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen worden momenteel gesprekken gevoerd met deskundigen op het gebied van geluid en luchtkwaliteit, om zodoende goed voorbereid te zijn wanneer de definitieve plannen voor de verbreding van de A12 aan het eind van dit jaar verschijnen.

door: Geert Kappe

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »