Zoek

Van het Bestuur 01-01-2009

Het januarinummer van De Modderkoning geeft de gelegenheid terug te blikken naar wat ons in het afgelopen jaar vooral heeft bezig gehouden en wat ons in het komende jaar te wachten staat. Zonder te kort te doen aan andere activiteiten mag ik toch wel stellen dat wij het 25-jarig bestaan van de Vereniging en het 10-jarig jubileum van de Cultuurhistorische Commissie op een waardige en een enthousiaste wijze hebben gevierd.

Onder leiding van de lustrumcommissie en met medewerking van veel leden kunnen wij terugzien op zeer geslaagde activiteiten.

Niet onvermeld mag blijven de bemoeienis met het Centrumplan, de eventuele bebouwing langs de Planetenbaan, de discussienota van de Structuurvisie van de gemeente, de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen en de Zanderij. (Op de foto hiernaast een impressie van de drukbezochte bijzondere algemene ledenvergadering op 6 november 2008 over de structuurvisie.) Wat betreft het Centrumplan en de Planetenbaan kunnen wij redelijk tevreden zijn. In het centrum wordt de bebouwing grotendeels minder hoog dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het lag in de bedoeling de definitieve plannen in december te presenteren, maar dat wordt in het eerste kwartaal van dit jaar. De grootschalige bebouwing langs de Planetenbaan komt er niet, maar wij zullen toch attent moeten blijven, zoals blijkt uit de brief die naar de betrokken bewoners is gestuurd. Uitgaande van de bestaande bebouwing in het gebied mag er toch op kleine schaal worden gebouwd.

De inhoud van de discussienota van de Structuurvisie en de plannen voor de ondertunneling en De Zanderij hebben in de laatste maanden van 2008 geleid tot veel discussie en overleg, en zullen dat in 2009 ook zeker doen. Wat betreft de Structuurvisie zullen wij ons standpunt bepalen in nauw overleg met de Federatie Groene Heuvelrug, waarin de gezamenlijke verenigingen zo’n 3000 huishoudens vertegenwoordigen. Ons uitgangspunt is en zal zijn dat natuur, landschap en cultuurhistorie in de gemeente behouden moeten blijven en zonodig versterkt moeten worden. Alle ideeën voor verkeer, woningbouw en bedrijfsterreinen zullen op basis van dit uitgangspunt beoordeeld worden. In de bijzondere ledenvergadering is dit volmondig bevestigd. De eerste schetsplannen voor de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen stemmen niet tot vreugde. Er is nog veel onduidelijkheid op het gebied van de verkeersafwikkeling, de inpassing in de omgeving en de consequenties voor de bomen en de kolken. Voor De Zanderij is alles nog onduidelijk. In de structuurvisie wordt geopperd een deel van het terrein in te richten voor grootschalige kunstmanifestaties en het overige deel voor natuur en extensieve recreatie. Op het eerste zitten wij niet te wachten en we zullen ons daartegen verzetten.

Het afgelopen jaar heeft van bestuur, commissies en werkgroepen veel inspanning gevraagd. Een te kleine groep moet veel werk verzetten. Onze bezorgdheid hierover zal alleen maar groter worden nu een paar bestuursleden hebben laten weten dat zij na vele jaren van grote betrokkenheid willen stoppen. Dat is te respecteren. Vervangers zijn nog niet gevonden. Heeft iemand belangstelling, laat het weten.

Desondanks wil het bestuur een ieder een voorspoedig, gezond, gelukkig en 'duurzaam' jaar toewensen.

door: Geert Kappe

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »