Zoek

MMN Maarsbergen Oost

Aanleiding:

Na een jarenlange discussie en met een kleine meerderheid heeft de gemeenteraad in de herfst van 2014 groen licht gegeven aan het college om een bestemmingsplanwijziging voor het landelijke gebied ten oosten van het dorp Maarsbergen voor te bereiden. Hiermee zou het mogelijk moeten worden dat het bedrijventerrein wordt uitgebreid, dat er in dit gebied woningen gebouwd kunnen worden (als kostendrager voor het bedrijventerrein)  en dat de landelijke wegen Rottegatsteeg en Griftdijk verbreed worden om het bedrijfsverkeer goed te kunnen verwerken.

Visie MMN

Vanuit één van haar doelstellingen (‘Behoud dan wel herstel van de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving van Maarn en Maarsbergen’) maakt MMN zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling. De plannen zouden gerealiseerd moeten  worden in het landschappelijk en natuurlijk waardevolle  gebied op de overgang van Heuvelrug naar Vallei.  De ontwikkelingen zouden een aantasting betekenen van het rustige en groene karakter van dit gebied en het leefklimaat in Maarsbergen zou er op achteruit gaan. Het karakteristieke beeld van dit kwetsbare overgangsgebied naar de Gelderse Vallei  wordt aangetast en beschermde flora- en faunasoorten worden bedreigd.

Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en Groen voor Groen (GVG)
MMN en GVG uit Maarsbergen maken zich ernstig zorgen over de voorgenomen ontwikkelingen in Maarsbergen Oost. Beiden hebben in de afgelopen jaren meermalen in Gemeenteraad, de Commissie Ruimte en in de Overleggroep Gebiedsontwikkeling Maarsbergen Oost hun bedenkingen en bezwaren geuit. MMN en GVG is van mening dat de natuurwaarden en het cultuurhistorische karakter in Maarsbergen Oost dreigen ernstig te worden aangetast.

Werkgroep MMN “Maarsbergen Oost”

MMN en GVG hebben in september 2014 de krachten gebundeld en hebben, onder de verenigingsvlag van MMN, een werkgroep ‘Maarsbergen Oost’ opgericht met deelnemers vanuit MMN en GVG. De leden zijn:  Berend Musegaas, Berta Pater, Frans Cremer, Henk van den Beld, Kors Pater, en Gerda Schregardus (coördinator van deze werkgroep en tevens bestuurslid MMN).
Het aandachtsgebied van de werkgroep “Maarsbergen Oost” is overgedragen aan de werkgroep “Ruimtelijke Ordening”

De zorgen betreffen:
–      het mogelijke verlies van kwetsbare flora en fauna op het (voormalige) campingterrein en de natuurlijke schakel van dit (natuur) gebied t.o.v. aanliggende gebieden.
–      de grote twijfels over de noodzakelijkheid van het ‘nieuwe’ bedrijventerrein voor bedrijven uit de Utrechtse Heuvelrug, mede door de  leegstand op bedrijventerreinen in de directe omgeving.
–      de geplande huizenbouw aan de noordkant van de Haarweg. Dit gebied ligt buiten het vastgestelde bebouwingsgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ligt in het kwetsbare en landschappelijk karakteristieke beeld van de Gelderse Vallei.
–      de ontsluiting van het geplande bedrijventerrein. Deze zal gaan plaatsvinden via de cultuur historische en kwetsbare binnenwegen: Haarweg, de Rottegatsteeg, de Griftdijk

Het bestuur MMN volgt de ontwikkelingen nauwlettend en komt in actie wanneer dit gewenst is. B.v. bij het voorontwerp bestemmingsplan, het ontwerp bestemmingplan “Maarsbergen Oost” en ontheffingsaanvragen voor flora en fauna.

Documenten:

Gerda Schregardus voor vragen en informatie 0642074370
E-mail: secretaris@mmnatuurlijk.nl

 

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »