Zoek

Procedure De Grote Bloemheuvel in de laatste fase

Het monument De Grote Bloemheuvel is het oudste pand in de dorpskern van Maarsbergen. Het pand heeft, op initiatief van de Cultuurhistorische Commissie van de Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk, in 2002 de status van Rijksmonument gekregen.

“Het gebouw verkeert in een deplorabele toestand “(MMN Cultuur Historische Commissie, 2022).

In de afgelopen jaren is het plan ontwikkeld om het rijksmonument te restaureren, en ernaast een zorginstelling te bouwen. De zorginstelling zal circa 98 zorgeenheden tellen. Het zorgconcept op deze locatie biedt ruimte voor mensen met een zorgindicatie vanaf zorgzwaartepakket 4, en ondersteunt de bewoners om de grip op zelfstandigheid waar mogelijk te behouden. Daarnaast is het voornemen om een aantal zorgeenheden geschikt te maken voor bewoning samen met de partner  (Gemeente Utrechtse Heuvelrug, maart 2021). In het rijksmonument – het voormalig Stationskoffiehuis – zijn eveneens vijf woon/zorg appartementen gepland.

De WABO procedure De Grote Bloemheuvel is in de finale fase beland. De plannen – een woon-zorgcomplex met 100 appartementen, restauratie van het rijksmonument – liggen van 14 oktober tot 25 november 2022 ter inzage inzien in het Publiekscentrum, Stadskantoor, Kerkplein 2 in Doorn tijdens de openingsuren. Het besluit is ook raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente. (Zienswijze Grote Bloemheuvel) Ieder kan in die periode zijn/haar zienswijze indienen.

De positie van MMN

MMN juicht het zeer toe dat er een concreet plan ligt om het rijksmonument De Grote Bloemheuvel te restaureren, en het braakliggend terrein bij het in ontwikkeling zijnde dorpshart te betrekken.

Ook het vestigen van een woon-zorgcomplex naast het monument is een beter initiatief dan het in 2015 bedachte hotel. Het bestuur zal – in vervolg en in aanvulling op de in 2021 ingediende notitie (2021 MMN Zienswijze) – nu een formele zienswijze indienen. We zullen de waarde van De Grote Bloemheuvel benadrukken, de horecafunctie daarin te bepleiten, en onze ontevredenheid uiten over de massaliteit van het woon/zorgcomplex. Het geplande gebouw doet niet voldoende recht aan de waarde van De Grote Bloemheuvel, en detoneert met het kleinschalige karakter van het dorpscentrum. We wijzen op de oorspronkelijke setting met kleinere bijgebouwen op het terrein, en de bestaande maat van de omringende gebouwen.

Het nu voorgestelde plan is in strijd met het bestaande bestemmingsplan resp. beheersverordening. De uitgebreide WABO procedure biedt de mogelijkheid om het gebied een nieuwe invulling te geven. Het bestaande bestemmingsplan komt daardoor te vervallen.

Hoewel wij beseffen dat het huidige bestemmingsplan een gebouw (hotel) van (maximaal) 4 verdiepingen mogelijk maakt, vindt het MMN-bestuur het wel jammer dat men van plan is dat maximaal toegestane bouwvolume daadwerkelijk ook voor de nieuwe zorginstelling te gaan vullen.

Voor MMN is het essentieel dat de kern van het nieuwe dorpshart gevormd wordt door de beide  iconische historische bouwwerken, de rijksmonumenten Dorpskerk en De Grote Bloemheuvel.

Het voorgestelde  grootschalige zorgcomplex met honderd appartementen zal echter het beeld van de dorpskern gaan domineren. Het noodzakelijk daarbij horende parkeerterrein van ruim 50 parkeerplaatsen beslaat eveneens een groot deel van het nieuwe dorpshart.

Het MMN bestuur pleit voor een zorgcomplex met een bescheidener maat en dito bescheidener parkeerterrein. Zodoende wordt het woon-zorgcomplex minder dominant in het dorpshart en komen de beide rijksmonumenten beter tot hun recht.

Het MMN bestuur adviseert daarnaast om de (bescheiden) horecafunctie van het monument te handhaven. Daardoor blijft het cultureel erfgoed van de dorpskern – desnoods op incidentele basis – openbaar beschikbaar voor de lokale bewoners en bezoekers, en zal het tevens bijdragen aan een levendig dorpshart.  

Het vervolg

Een aantal leden heeft vragen gesteld over de opstelling van het bestuur, ook in de laatste fase van het proces. Als de initiatiefnemer en het gemeentebestuur onze bedenkingen niet in overweging willen nemen dan betreurt het MMN-bestuur dat, maar dan moeten wij ons daar bij neerleggen.. Het bestuur is ervan overtuigd dat de gebiedsontwikkeling geen langer uitstel kan velen. Het proces heeft volgens het bestuur reeds te lang geduurd. Het MMN-bestuur is vooralsnog niet van plan om in het vervolgtraject bestuurlijke en/of juridische bezwaarprocedures op te starten.

De stukken liggen van 14 oktober tot 25 november 2022 ter inzage op het gemeentekantoor. Ieder kan in die periode zijn/haar zienswijze indienen. Een reactie – een zienswijze – kan worden opgestuurd naar het college van Burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn, met vermelding van het onderwerp: ‘De Grote Bloemheuvel aan de Woudenbergseweg 3 en Tuindorpweg 1 in Maarsbergen’. Voor informatie: A. Konijnenbelt, Team Omgevingsverzoeken, 0343 56 56 00.

Tenslotte

Het MMN-bestuur is zeer geïnteresseerd in de mening van de leden. We horen het graag als u een mening heeft over dit onderwerp. Dat mag uiteraard zeker ook een andere mening zijn dan die van het MMN-bestuur. Laat uw mening horen!

Voor verdere informatie: Berend Musegaas , secretaris@mmnatuurlijk.nl.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. (maart 2021). Persbericht. Doorn: GUH.
Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug. (15 sept 2022). Memo De Grote Bloemheuvel – woonvisie niet van toepassing. Doorn: GUH.
MMN Cultuur Historische Commissie. Voormalige Boerderij en Café De Grote Bloemheuvel. MMNatuurlijk: https://www.mmnatuurlijk.nl/jml/index.php/historische-objecten/20-cultuurhistorische-commissie/objecten/898-voormalige-boerderij-en-cafe-de-grote-bloemheuvel.
WABO-aanvraag HZ_WABO-21-1495. (2021, aug). Zienswijze MMNatuurlijk: https://www.mmnatuurlijk.nl/jml/https://wp.mmnatuurlijk.nl/wp-content/uploads/2022/08/20210827_MMN_Zienswijze_HZ_WABO-21-1495.pdf

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »