Zoek

Rotonde of kruispunt in de kern van Maarsbergen

Na de afstemming met Prorail, waarbij we natuur, cultuurhistorie, dorpsgezicht en monumentale waarden optimaal hebben kunnen bedienen in de dorpskern van Maarsbergen in verband met de ondertunneling, was onze verbazing groot te vernemen dat er een rotondevariant in onderzoek was.

Nog groter was onze verbazing dat voor het onderzoek door wethouder Homan een bedrag van enkele duizenden euro's ter beschikking was gesteld aan twee lokale verenigingen, te weten OSMM en VBMM.

MMN gaat niet akkoord.

Terwijl een rotonde-specialist wordt ingeschakeld door OSMM en VBMM, trekt MMN al tijdens de ledenvergadering van VBMM in het voorjaar van 2012 aan de bel. Gezien de hoge cultuurhistorische waarden – drie rijksmonumenten worden binnen hun redengevende omschrijving aantoonbaar aangetast – zal MMN niet akkoord gaan. Ook omwille van het behoud van dorpgezicht zal MMN niet akkoord kunnen gaan. Niet alleen naar de VBMM maar ook richting gemeente, provincie, OSMM en Prorail maken we ons standpunt kenbaar en onderbouwen dit middels een schrijven. Het onwaarschijnlijke gebeurt dan: vanaf dat moment worden wij door gemeente, VBMM en OSMM buitenspel gezet. We betrekken vervolgens onze noodzakelijke informatie via derden en waar het mogelijk is proberen we toch nog onze invloed uit te oefenen.

Voorlopig ontwerp zonder dat MMN aan tafel heeft gezeten.

Als VBMM en OSMM hun eerste verkenning hebben afgerond, komen we in bezit van het voorlopig ontwerp. Op geen enkele manier is er aandacht voor cultuurhistorie, het dorpsgezicht en de oude beuken voor de kerk. Navraag bij de betrokken ambtenaar laat weten dat deze zich ongevraagd heeft opgeworpen als vertegenwoordiger in belangenbehartiging waar het onze doelstelling betreft. Onze belangen zijn op die manier verkwanseld door iemand, die bij wijze van spreken nog geen beuk van een eik kan onderscheiden.

Bewonersraadpleging op 6 september

Als MMN maken we ons zorgen over de rol van gemeente, VBMM en OSMM in het proces, en verzoeken wij de partijen de gemeentelijke monumentencommissie te betrekken bij de planvorming. Deze kosteloze optie blijft onbeantwoord. Uiteindelijk wordt de rotondevariant in een bewonersraadpleging in het Amrath hotel voorgelegd aan de inwoners van Maarsbergen. De opkomst is hoog en de partijen conformeren zich vooraf aan de uitkomst, wat deze ook mag zijn. En de bewoners van Maarsbergen laten een bijzonder duidelijk NEEN horen. Zoals De Kaap enige dagen later kopte 'Massaal nee van inwoners Maarsbergen'. Naast cultuurhistorie, dorpgezicht en de mogelijk verminderde doorstroming ten opzichte van een kruispuntvariant is het vooral de (on)veiligheid die zwaar weegt.

Heroverweging

Groot is onze verbazing opnieuw als er een brief van VBMM en OSMM in de brievenbus van de Maarsbergse inwoners valt met het verzoek tot heroverweging. De belangenverenigingen lijken belanghebbenden te zijn geworden en MMN krijgt verontruste e-mails vanuit haar achterban. Ook wij zenden dan een reactie met het dringende verzoek de uitspraak van de bijenkomst te respecteren. Maar VBMM en OSMM gaan nogmaals de mening van de inwoners peilen en de secretaris van VBMM zal de stemmen in ontvangst nemen en tellen … en wij maar denken dat dit soort dingen alleen in een bananenrepubliek kan plaats vinden.

Kortom:

  • Het verbaast ons dan ook niet dat deze peiling maar liefst 90% positieve reacties oplevert.
  • Het verbaast ons wel dat vertegenwoordigers van beide verenigingen in onze ledenraadpleging medio oktober ten overstaan van alle aanwezigen verklaarden dat de rotonde definitief van de baan was.
  • Het verbaast ons dan toch niet meer dat er korte tijd later een brief volgt waaruit blijkt dat het optreden van deze heren op onze leden-infoavond blijkbaar niets meer dan een goed toneelstuk is geweest.
  • Daarom verbaast het ons inmiddels ook niet meer dat VBMM en OSMM het voorstel in een commissievergadering Ruimte inbrengen, waar het voorstel het niet haalt.
  • Daarom verbaast het ons wederom niet dat wethouder Homan hierop anders besluit en het voorstel met positief advies van het college aan de raad zal voor leggen.
  • Het verbaast ons hierna ook niet meer dat er een nieuwe lobby wordt gestart onder de leden van OSMM waarin deze worden opgeroepen hun stem te laten horen.
  • Zoals het ons ook niet meer verbaast dat in deze schriftelijke oproep aan de leden van OSMM het aantal positieve reacties van de eerdere peiling opeens niet 90% maar 70% is geworden.

Wat doet dit met de beoogde samenwerking tussen MMN en VBMM

Het zal u nu niet verbazen dat de verhoudingen tussen de belangenverenigingen enigszins onder druk staan en eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit een understatement is. Daar zijn we niet trots op, sterker nog we beschouwen dit als een groot verlies. Het bestuur heeft besloten terug te vallen op onze eigen kracht en ons te gaan beperken tot de inhoud. We moeten accepteren dat onze zorgen voor de cultuurhistorie, het dorpsgezicht en het behoud van het dorpkarakter, niet gedeeld worden. Daarnaast hebben we direct besloten onze leden inspraak te geven en zijn we met hen in gesprek gegaan tijdens de ledenraadpleging op 18 oktober j.l.
Het bestuur wil de leden van MMN inzage geven in deze zaak. Daarom geven we u via onze website de mogelijkheid kennis te nemen van het dossier. Op 4 december 2012 zullen MMN en de CHC inspreken in de raadscommissie Ruimte.

door: Richard Zweekhorst

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »