Zoek

Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Samen met de partners in de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) is een zienswijze ingediend op de Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2020 – 2050.
De FGH waardeert het positief dat in de ontwerp Provinciale Omgevingsvisie veel aandacht wordt gegeven aan het behoud van landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, bevordering van de biodiversiteit, duurzame energievoorziening en natuurinclusieve/circulaire landbouw.

De in de Omgevingsvisie geformuleerde ambities voor natuur, biodiversiteit en duurzame landbouw zijn echter vooral kwalitatief van aard en daardoor moeilijk toetsbaar. De FGH pleit er in de zienswijze dan ook voor om voor deze thema’s meer kwantitatieve en meetbare doelstellingen en ijkpunten op te nemen en doet daar ook voorstellen voor.
De FGH vraagt de provincie voorts om opwekking van duurzame energie (zonnevelden, windturbines) niet toe te staan in NNN-gebieden (NatuurNetwerk Nederland) en Natura2000-gebieden.
Voor wat betreft woningbouw en bedrijventerreinen zet de provincie primair in op ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied (steden en dorpen). De FGH vraagt om de voorwaarden waaronder toch buiten de huidige rode contouren gebouwd kan worden, strikter en duidelijker te formuleren zodat de mogelijkheden om de regels ‘rekkelijk’ te interpreteren zoveel mogelijk beperkt worden.
Op wegen die door natuurgebieden (zoals het Nationaal Park) lopen zou de FGH graag een verlaging van de maximum snelheid zien van 80 km/uur naar 60 km/uur, zodat er minder dieren als slachtoffer van het verkeer vallen.

Zienswijze FGH op Ontwerp Omgevingsvisie_Omgevingsverordening

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »