Zoek

Nieuws 2003

Cultuurhistorie

De cultuurhistorische commissie is drukdoende met meerdere activiteiten en het lijkt haar een goede zaak u hierover te informeren.

Open monumentendag

De organisatie van de Open Monumentendag 2003 is in volle gang. De dag wordt gehouden op de tweede zaterdag in september, dit betekent 14 september 2003. Wij sluiten aan bij het thema 'Landelijke Bouwkunst', een thema dat op die dag in heel Nederland zal gelden. De nadruk zal liggen op het landelijk gebied Maarsbergen, waarbij vooral het noordelijk deel rondom de Griftdijk en het landgoed Anderstein in beeld worden gebracht en aansluitend opnieuw aandacht wordt gevraagd voor de historische buitenplaats Maarsbergen ten zuiden van de rijksweg.

Waardenkaart

De commissie maakt vorderingen met het maken van een cultuurhistorische waarderingskaart, die op de monumentendag gereed dient te zijn. Al de belangrijke relicten, zoals monumentale gebouwen, woningen en boerderijen, waterlopen, ontginningen, schapendriften, houtwallen, enzovoort, worden op deze kaart weergegeven. De kaart geeft een inzicht in de waardevolle bebouwing met aangrenzende omgeving in onze kerndorpen. De ontwikkeling van de ruimtelijke ordening krijgt hiermede een noodzakelijke toets naar het voor een ieder zo waardevolle verleden. De gemeente Maarn stelt de digitale ondergrond voor de kaart beschikbaar, het stedenbouwkundig bureau SVP zal een deel van de tekenkosten voor haar rekening nemen en momenteel heeft het Rabo-Coöperatiefonds achtentwintighonderd euro beschikbaar gesteld. Op het moment, dat de kaart gereed is, zal deze voor een ieder beschikbaar komen.

Interviews

Een andere activiteit in de naaste toekomst wordt het interviewen van oudere dorpsbewoners om van hen te horen, wat er de laatste honderd jaar in ons mooie dorp Maarn / Maarsbergen is voorgevallen en deze verhalen te bundelen en te archiveren. Wij hebben de intentie de beschrijvingen, die wij hieruit kunnen destilleren in de plaatselijke pers te publiceren en wellicht later uit te brengen in een boekwerkje. Frans Kooijmans is inmiddels bereid gevonden de interviews te houden. Mocht u oude verhalen kennen, liefs met foto’s of met prentbriefkaarten, schroom niet en neem contact met de commissie op.

Boeken

In dit kader is het belangwekkend te vermelden, dat Bob Laporte Sr. een boekwerk heeft geschreven over de boerderij de Brink aan de Maarnse Grindweg. Een prachtig verhaal over het leven op deze historische boerderij. Binnenkort kan op het verkrijgen van dit boekwerk worden ingeschreven.

In 2003 zal het boekwerk van de SPOU, Stichting Publikaties Oud-Utrecht over de gemeente Maarn uitkomen. Het is een inventarisatie van de monumenten in onze gemeente. In het boek worden tevens de gebouwen en woningen beschreven, die voor de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking komen.


Monumenten

Onderwerpen van gesprek zijn in deze tijd het behoud van de karakteristieke wijk Tuindorp in een voor de gemeente, de woningbouwvereniging en de bewoners aanvaardbare vorm. Tuindorp is karakteristiek en beeldbepalend voor het dorp Maarn en zal als zodanig onaangetast dienen te blijven. De restauratie van de rijksmonumenten de Grote Bloemheuvel en de schaapskooi te Maarsbergen hebben onze grote belangstelling. Indien gewenst zullen wij onze kennis en middelen ter beschikking stellen van de particuliere eigenaren, die voor de restauratie in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »