Zoek

College onderzoekt alternatief ontwerp spoorkruising Maarsbergen

Persbericht

GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG
1 juli 2013

Eerste stap: informatiebijeenkomst bestuurlijke partners

Een goede oplossing voor de ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen is essentieel voor het dorp èn voor het verkeer. Daarover is iedereen het wel eens. De gemeenteraad nam op 17 december 2012 een besluit over het voorlopig ontwerp, ontwikkeld door Prorail, Provincie en gemeente samen. Dit ontwerp werd niet gesteund door de inwoners van Maarsbergen. Dit werd andermaal zichtbaar tijdens het recent gehouden dorpsgesprek in Maarsbergen begin juni. Maar ook de raad en het college waren zich ervan bewust dat het gekozen ontwerp niet de ultieme oplossing was, maar voor dat moment was het het hoogst haalbare.

Uiteindelijk hebben inwoners nu zelf een alternatief ontwikkeld; het plan 'Huyser/Hartvelt'. College en gemeenteraad willen dit plan, samen met Prorail en provincie, verder gaan onderzoeken. Basis hiervoor is de motie van de raad van 13 juni van VVD en GroenLinks!PvdA. Belangrijkste punt van onderzoek is de verkeerskundige en financiële haalbaarheid van dit ontwerp.

Informatiebijeenkomst 12 juli

Om de plannen breder te presenteren organiseert de gemeente in samenwerking met de bedenkers van het plan een bijzondere informatiebijeenkomst in Maarsbergen op 12 juli om 10:00 uur in de dorpskerk van Maarsbergen. Het college is blij dat waarnemend commissaris van de koning/gedeputeerde de heer Van Lunteren aanwezig kan zijn. Ook zijn genodigd de regiodirecteur van ProRail, de directeur van Rijkswaterstaat, statenleden van de provincie, de wethouders verkeer van de gemeente Woudenberg en de Utrechtse Heuvelrug en raadsleden van beide gemeenten. De aanwezigen krijgen een toelichting op de ontwerpen (bestaand en nieuw) zoals die nu zijn ontwikkeld.  (klik hier voor de volledige uitnodiging)

Het plan 'HuyserlHartvelt'

Het voorgestelde plan heeft een heleboel kwaliteiten in zich: een goede verkeersafwikkeling voor de hele N226 ( vanaf de zogenoemde hondenkluif-rotonde op de afritten van de A12 tot aan de N224 in Woudenberg) gecombineerd met goede condities als het gaat om kwaliteiten als leefbaarheid, veiligheid en behoud van het karakteristieke historische karakter van Maarsbergen. Maar het plan is ook bestendig voor de toekomst als het gaat om ontwikkelingen binnen het mobiliteitsveld.

Planprocedures

Op ambtelijk niveau is overlegd over de planologische inpassing van de spooronderdoorgang. Inmiddels zijn de procedures voor het voorontwerp bestemmingsplan in volle gang.  Momenteel ligt het voorontwerpbestenuningsplan ter inzage tot en met 4 juli. Gezien de motie en de huidige ontwikkelingen, worden de volgende stappen in het bestemmingsplanproces pas genomen nadat de haalbaarheid van het alternatieve plan is onderzocht. Bij de beslui~orming over de volgende stap in het bestemmingsplan proces worden ook de ingebrachte inspraak- en overlegreacties over het voorontwerpbestemmingsplan betrokken.

Participatie bij uitstek

De raad en het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn enthousiast over dit initiatief van de inwoners van Maarsbergen. Het initiatief laat zien dat participatie en de inzet van lokale kennis, kunde en creativiteit een plan beter kan maken. Het vergroot bovendien het maatschappelijk draagvlak en de betrokkenheid.

Deel dit bericht:
Gerelateerde berichten
Ereleden

Willemijn Capetti, erelid!

Onder luid applaus is op de algemene jaarvergadering, 23 april 2024,  Willemijn Cappetti benoemd tot erelid van MMNatuurlijk. Waar een IVN-gidsenopleiding al niet toe kan

Lees verder »