Zoek
Agenda

Algemene Jaarvergadering

Aan de leden van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN):
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE JAARVERGADERING

Dinsdag 23 april 2024 om 19.30 uur

in De Twee Marken

Agenda

Formeel gedeelte   (19.30 uur – 20.45 uur)

Uw vragen of opmerkingen willen wij zorgvuldig bespreken. Uiteraard kunt u tijdens de vergadering vragen stellen, maar het zou mooi zijn als u vragen die u al tevoren heeft, vóór 19 april per e-mail zou willen sturen naar secretaris@mmnatuurlijk.nl. Alvast bedankt.

 

1.       Opening en mededelingen

2.       Notulen Algemene Jaarvergadering 18 april 2023
zie: https://www.mmnatuurlijk.nl/downloads/ALV/ALV2023_notulen.pdf
U kunt de notulen ook opvragen bij de secretaris (secretaris@mmnatuurlijk.nl of 06 432 64 661).

3.       Jaaroverzicht 2023
Interim voorzitter Gerda Schregardus blikt in het kort terug op het afgelopen verenigingsjaar.
Daarna is het woord aan de vergadering met vragen en opmerkingen over:
de activiteiten in het afgelopen jaar
– jaarverslagen van bestuur, CHC en werkgroepen
  (zie pagina:
jaarverslagen )
– zaken die de aandacht vragen of gaan vragen


4.       Bestuurszaken
Voorzitterschap
Het is nog niet gelukt om een opvolger te vinden van de afgetreden voorzitter Frederike van der Kooij. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor suggesties. Vooralsnog zal Gerda Schregardus de functie van voorzitter ad interim vervullen.

Aftredend en herkiesbaar
De penningmeester, Marjan Hamersma, is volgens het rooster aftredend en herkiesbaar.
Afgetreden bestuursleden
Zoals eerder gemeld in de MMN-Nieuwsbrief hebben Bertjan Sneller en Caroline Jonkman beiden in het afgelopen jaar om privéredenen hun bestuursfuncties neergelegd. De vereniging is beiden veel dank verschuldigd voor hun bestuurlijke inspanningen.
Nieuw bestuurslid
Nadine Van Keulen stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid van MMN. Het bestuur steunt van harte de kandidatuur. Naast haar bestuurslidmaatschap zal Nadine ook de nieuwe coördinator worden van de Werkgroep Kind en Natuur. Elders in deze Modderkoning stelt Nadine zich voor aan de leden.

5.       Naamgeving Werkgroepen.
Zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement zijn er binnen de vereniging diverse actieve werkgroepen ingesteld. Het MMN-bestuur vindt de aanduiding ‘werkgroep’ echter een beetje uit de tijd. Liever zou het bestuur de term ‘thema’ hanteren. Deze verandering van terminologie vereist een tekstuele aanpassing van het huishoudelijk reglement. Volgens onze statuten is voor een aanpassing van het huishoudelijk reglement goedkeuring van de Algemene Jaarvergadering vereist.

6.       Financiën
De financiële stukken zijn beschikbaar tijdens de vergadering en kunnen ook vooraf op verzoek worden toegestuurd (secretaris@mmnatuurlijk.nl of 06 432 64 661) .
Ter vergadering worden de financiële stukken toegelicht door de penningmeester.

·       Jaarcijfers 2023 van MMNatuurlijk en Cultuurhistorische Commissie.

·       Verslag kascommissie / benoeming nieuwe kascommissie

·       Begroting 2024 en toelichting daarop

7.       Wat verder ter tafel komt
Ruimte voor vragen, opmerkingen en ideeën.

Pauze 20.45 uur – 21.00 uur

 

Twee presentaties 21.00 uur – 22.00 uur

Ø  De vernieuwde website van Maarn Maarsbergen Natuurlijk
De werkgroep Communicatie presenteert de vernieuwde website die na deze avond live zal gaan.

Ø Markante bomen in Maarn en Maarsbergen
Aan de hand van de website ‘Markante bomen in Maarn en Maarsbergen’ bespreekt Gonda Laporte een aantal markante bomen.

Afsluiting 22.00 uur

 

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Evenement Details