Zoek
Colofon

Website MMN

Deze website is bedoeld om informatie te geven over de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk aan haar leden en belangstellenden.
Deze website is bedoeld als aanvulling op ‘De Modderkoning’, het ledenblad van de vereniging.

Redactieadres: Berend Musegaas.

Disclaimer

Hoewel de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN) ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie uit deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolgen van onjuiste en/of gedateerde informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.
Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover de vereniging MMN geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van de vereniging MMN. De vereniging MMN waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke sites. Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van de vereniging MMN met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Copyright

De vereniging MMN behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases, etc. Informatie van deze website mag gratis worden hergebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Hergebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Bij gebruik van informatie van deze website dient de vereniging MMN duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.
Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de rechthebbende derde toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website. Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming aan de vereniging MMN hebt gegeven, neemt u dan per e-mail contact met ons op.

De webmaster: Harry Hamersma.